Saturday, 9 June 2012

Тренінг по проекту "Кожен може розповісти історію" / An Oral History project training


Учні долинських та районних шкіл відвідали тренінги, які проводилися у рамках проекту "Кожен може розповісти історію"  На заняттях учні вивчали наступне:

Ознайомлення учасників з метою та завданнями проекту. Визначення основних кроків у реалізації проекту. Чому усні історії такі важливі? Сильні та слабкі сторони матеріалів такого формату. Пригадуємо, що ми знаємо про інтервю.
Вербальне та невербальне спілкування, наголоси та акценти. Робота в групах (Які вербальні та невербальні мовні знаки вам відомі та що вони означають? Як впливають на вашого співрозмовника?)Як брати інтервю у людей літнього віку. Робота в групах (прописання правил комунікування з літніми людьми)
Дрес-код для інтерв’ю з літніми людьми. Робота в групах (Складаємо список запитань, які, на вашу думку, є найцікавішими та найсуттєвішими для проектного інтерв’ю). Кожна команда робить презентацію і формуємо спільний список запитань за якими будемо працювати. 
Як правильно працювати з диктофоном (розшифровка тексту). Робота в групах по двоє (кожна група повинна зробити пробне інтервю з будь-якою людиною, при цьому використовуючи диктофон і роблячи нотатки )
Презентація інтервю кожної групи. Аналіз, робота над помилками. 
Вивчаємо розклад поїздок по селах, ділимося на групи для роботи над збором історій.

The students from Dolyna and rayon schools attended trainingі to get prepared for An Oral History project implementation. They learned following:

Familiarizing participants with the purposes and objectives of the project. Definition of key steps in the project. Why oral history so important? Strengths and weaknesses of the materials such a format. Recall that we already know about the interview.
Verbal and nonverbal communication and the main accents. Group work (What verbal and nonverbal language characters you know and what they mean and how they influence on your  respondent?) How to interview older people. Group work (developing  rules on how to communicate with elderly)
Dress-code for elders interwieving. Work in groups ( think about the  list of questions that you think is most interesting and most significant for interview). Each team makes a presentation and form a common list of questions we will work with.
How to work with the recorder (transcript of the text from voice recorder). Working in groups of two (each group should make a trial interviews with any person while using the recorder and taking notes).
Groups are interviewing people for practice (one person is working with the voice recorder and other one taking notes).
Presentation of each group interview. The analysis of the mistakes.
Discuss the schedule of going to the villages, creating groups for trips to the villages for collecting stories.

                                    Наталія Іванів, Благодійний фонд громади м. Долина


Thursday, 7 June 2012

Тренінг по проекту "Кожен може розповісти історію" / An Oral History project training

Сьогодні у приміщенні музею "Бойківщина" відбувся перший день тренінгу для школярів, який проводиться у рамках проекту "Кожен може розповісти історію".

Today we started An Oral History project with the journalism training for our talanted students.
Тренінг у Снятині / Training in Sniatyn

Тренінг для учнів Снятинського району : Створюємо Снятинську районну шкільну газету. Ділимося ідеями та досвідом.

Journalism training in Sniatyn. Developing Sniatyn Rayon School newspaper. Shring the ideas and experience.